Jongeren met autismespectrum en/of gedrags- emotioneel stoornissen

In 12 van de 16 leefgroepen van Horizon worden een 50tal normaalbegaafde jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum of gedrags- emotionele stoornis in de leeftijdscategorie van 12 tot 21 jaar opgevangen in verblijf(internaat) en dagopvang (semi-internaat), mogelijks in combinatie met tijdelijke dagbesteding en mobiele begeleidingen. Jongeren worden naargelang hun leeftijd en hun individuele mogelijkheden toevertrouwd aan één van de leefgroepen waar deskundige opvoeders zorgen voor een optimale en veilige leefomgeving voor deze jongeren. 

Binnen de leefgroepwerking wordt er een aangepaste begeleiding aangeboden (aanvullend en ondersteunend naar het gezin toe) uitgaande van de individuele mogelijkheden van elke jongere.

Jongeren worden in leefgroepen verdeeld naargelang hun specifieke zorgvraag, en dit ongeacht leeftijd of geslacht.

In zorggroepen delen we jongeren in die – naast hun autismesmespectrumstoornis – een bijkomende zorgvraag hebben en aldus een specifiekere aanpak vragen (die met andere woorden verder reikt dan een zuivere ‘autismespectrum-aanpak’).

In de structuurgroepen daarentegen hebben we geopteerd voor een duidelijker en nog meer gestructureerd leefklimaat. Pas nadat we deze basisveiligheid kunnen installeren komt er ruimte om meer aandacht te hebben voor hun specifiekere noden.

In de gedragsgroepen, begeleiden we jongeren met gedrags- of emotionele moeilijkheden, al dan niet in combinatie met austismespectrumstoornissen, die omwille van hun problematiek nood hebben aan strakke gedragsregulatie die hen tot rust doet komen. Bepaalde van de jongeren van deze groepen naar school buiten ons instituut.

In de zelfstandigheidsgroep bereiden onze jongeren met gedrags- of emotionele moeilijkheden of austismespectrumzich voor op zelfstandigheid.  Deze leefgroepen focussen op het verhogen van de autonomie van de jongere, zonder extern opgelegde schema’s…maar meer gericht op het internaliseren van schema’s en het zelf kunnen aanmaken van die schema’s.

Binnen de werking besteden we veel aandacht aan het sociaal-emotioneel welbevinden. Er wordt tijd gemaakt om de handicap te begrijpen, te verwerken en te aanvaarden; iedereen mag hier ook gewoon zichzelf zijn, is niet ‘anders’ dan de anderen. Bovendien is er tevens voldoende ruimte en tijd om de basisvaardigheden op alle functiedomeinen aan te leren en/of verder in te oefenen, al dan niet met inbegrip van het aanleren van een aantal compensatietechnieken. Op het vlak van vrije tijd bieden we zowel in groepsverband als individueel een aantal aangepaste mogelijkheden aan. Van zodra jongeren vrij zelfstandig kunnen functioneren en sociaal emotioneel voldoende ontplooid zijn, krijgen ze de kans om meer zelfstandig te functioneren binnen een leefgroep door eigen verantwoordelijkheden te leren nemen, een eigen planning en organisatie op vlak van studie, huishouden, vrije tijd..., weliswaar onder supervisie van de opvoeders. Op het einde van hun schoolloopbaan wordt de overstap naar werken, zelfstandig wonen en/of verder studeren voorbereid en ondersteund door het begeleidend team. Naast de leefgroepwerking biedt het (semi-)internaat nog therapeutische ondersteuning op maat van elke jongere, waaronder ergotherapie (o.a. trajecten aanleren), kinésitherapie (oa houdingsoefeningen), logopedie (o.m. remediëring van leerstoornissen) en psychotherapie. De betrokkenheid en participatie van ouders in onze werking stellen wij ook als een belangrijke voorwaarde om onze jongeren optimale slaagkansen te geven in hun traject naar zelfstandigheid. Dit krijgt onder meer vorm in gezinsbegeleiding, informatieavonden, participatie aan de individuele handelingsplanning, wekelijkse heen- en weerschriftjes, telefonische contacten enz. Via de leefgroepwerking en het therapeutisch aanbod, in nauwe samenwerking met de ouders en de school, willen we de jongeren begeleiden zodat ze zich zo zelfstandig mogelijk in onze maatschappij kunnen vestigen en dat ze tot een positieve ontplooiing komen van hun totale persoonlijkheid.

behoort tot  de Broeders van Liefde