Blinde en slechtziende jongeren

In de afdeling Horizon worden een 20 tal jongeren met een visuele beperking in de leeftijdscategorie van 12 tot 21 jaar opgevangen in verblijf(internaat) en dagopvang (semi-internaat), mogelijks in combinatie met tijdelijke dagbesteding en mobiele begeleidingen,

De jongeren worden naargelang hun leeftijd en hun individuele mogelijkheden toevertrouwd aan één van beide leefgroepen waar deskundige opvoeders, die kennis hebben van de visuele problematieken en hun gevolgen, zorgen voor een optimale en veilige leefomgeving voor deze jongeren. Binnen de leefgroepwerking wordt er een aangepaste begeleiding aangeboden (aanvullend en ondersteunend naar het gezin toe) uitgaande van de individuele mogelijkheden van elke jongere.

Deze leefgroepen bieden basisveiligheid op sociaal en emotioneel gebied. Er wordt tijd gemaakt om de handicap te begrijpen, te verwerken en te aanvaarden. Bovendien is er tevens voldoende ruimte en tijd om de basisvaardigheden op alle functiedomeinen aan te leren en/of verder in te oefenen. Hulpmiddelen die nodig zijn ter compensatie van visusverlies worden aangeboden op vraag van de ouders, de jongere zelf en/of op advies van de oogarts. Op het vlak van vrije tijd bieden we zowel in groepsverband als individueel een aantal aangepaste mogelijkheden aan waaronder mobiliteitsspelen, aangepaste gezelschapspelen, kookactiviteiten, torbal, show-down, muziek …
Van zodra jongeren vrij zelfstandig kunnen functioneren en sociaal emotioneel voldoende ontplooid zijn, krijgen ze de kans om over te schakelen naar AHADI, waar we meer werken aan zelfstandig functioneren binnen het groepsfunctioneren, eigen verantwoordelijkheden leren nemen, eigen planning en organisatie van de agenda en de taken op vlak van studie, huishouden, vrije tijd..., weliswaar onder supervisie van de opvoeders. Op het einde van hun schoolloopbaan wordt de overstap naar werken, zelfstandig wonen en/of verder studeren voorbereid en ondersteund door het begeleidend team.

Naast de leefgroepwerking biedt het (semi-)internaat nog therapeutische ondersteuning op maat van elke jongere, waaronder mobiliteitstraining, ergotherapie, kinésitherapie, logopedie (o.m. brailleïnitiatie, remediëring van leerstoornissen) en psychotherapie.

De betrokkenheid en participatie van ouders in onze werking stellen wij ook als een belangrijke voorwaarde om onze jongeren optimale slaagkansen te geven in hun traject naar zelfstandigheid. Dit krijgt onder meer vorm in oudergesprekken, informatieavonden, aanwezigheid op de individuele handelingsplanning, wekelijkse heen- en weerschriftjes, telefonische contacten enz.

Via de leefgroepwerking en het therapeutisch aanbod, in nauwe samenwerking met de ouders en de school, willen we de jongeren begeleiden zodat ze zich zo zelfstandig mogelijk in onze maatschappij kunnen vestigen en dat ze tot een positieve ontplooiing komen van hun totale persoonlijkheid.

behoort tot  de Broeders van Liefde