Multi Functioneel Centrum

Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctioneel centrum (MFC), dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), in een advies– en zorgverlenende functie. Het dienstverleningsaanbod wordt zo flexibel mogelijk ingezet om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsnoden en - behoeften van de jongeren en hun gezin of familiale context. We bieden verschillende mogelijkheden van trajecten aan gebaseerd op verblijf (internaat), tijdelijke dagbesteding, dagopvang (semi-internaat) en mobiele begeleiding.

Opvoeders, jongeren en therapeuten werken in de leefgroep samen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid gericht op een maximale integratie in de maatschappij . Vanuit het MFC, in samenwerking met het consultatie en revalidatiecentrum Zeplin-CAR, is er voor elk van onze jongeren een aanbod van medische en paramedische begeleiding (kine, logo, ergo) afhankelijk van de individuele noden. Ook orthopedagogische begeleiding en gezins-begeleiding behoren tot de hulpverlening binnen het MFC. In overleg met de ouders, de jeugdpsychiater, de schoolpsycholoog en de jongere zelf wordt, indien nodig beroep, gedaan op aangepaste externe therapieën (psychotherapie, sociale vaardigheids-training, …).

Het multifunctioneel centrum is opgedeeld in 2 afdelingen:

De afdeling De Sprankel biedt zorg aan dove of slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een autismespectrumstoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze basisschool.

De afdeling Horzon biedt zorg aan blinde en slechtziende jongeren, jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een gedrags-emotionele stoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze secundaire school.  Bepaalde van onze kinderen en jongeren met een gedrags-emotionele stoornis gaan naar school buiten ons instituut.

behoort tot  de Broeders van Liefde