Van GON (geïntegreerd onderwijs) naar ON (Ondersteuningsnetwerken)

Tot 30/6/'17 bieden het BuBaO en het BuSO GON-begeleiding aan. 

Vanaf 1/9/'17 zal het nieuwe ondersteuningsmodel van kracht zijn. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen  en Klasse.

Als GON-partnerschool vanuit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, willen we de huidige kwaliteitsvolle samenwerkingsverbanden die we tot nu toe realiseerden, zeker blijven uitbouwen om een antwoord te bieden op de specifieke ondersteuningsnoden van leerlingen. 

Scholen zijn vrij om te bepalen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten binnen de regels die de decreetgever hierover heeft bepaald. 

Zij kunnen met netoverstijgende of netgebonden netwerken gaan samenwerken om zo aan kinderen en leerkrachten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. (zie omzendbrief)

Koninklijk Instituut Woluwe zal deel uitmaken van het samenwerkingsverband West-Brabant & Brussel voor Basisaanbod, type 3 en 9.

Naar de 3 grote regio's in Vlaams-Brabant (West-Brabant & Brussel, Noord-Brabant en Oost-Brabant, inclusief Leuven) zal onze expertise type 7 spraak-taal aangeboden worden.

Voor de leerlingen met type 2, 4, 6 en 7(auditief) blijven de huidige scholen voor buitengewoon onderwijs netoverschrijdend ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor deze types wordt er geen apart ondersteuningsnetwerk gevormd in onze regio. Deze scholen gaan wel nauw samenwerken. 

 

Inventariseren van leerlingen voor wie ondersteuning gevraagd wordt.

Hoe kunt u zich als school al voorbereiden? Bekijk alvast samen met uw CLB voor welke leerlingen u vanaf september ondersteuning wenst aan te vragen. Om enige gelijkvormigheid te krijgen bij de opstart, werd voor het aanmelden van de leerlingen die prioritair in aanmerking komen voor ondersteuning, een excel-lijst opgesteld. Het gebruik ervan is sterk aanbevolen. Welke leerlingen komen op deze lijst? Hier geldt de bestaande GON-regelgeving met aanpassingen voor type 2 en type 3.

Het betreft :

·        leerlingen waarvoor het CLB een handelingsgericht diagnostisch traject heeft doorlopen dat geleid heeft tot een nieuw verslag of gemotiveerd verslag met ingang van 1 september 2017.

·        Leerlingen waarvoor op de eindbespreking GON geoordeeld is dat verdere ondersteuning nodig is(ook al was dit het laatste jaar GON).

·        leerlingen die in de loop van het schooljaar op het overleg met het CLB aangemeld zijn, waarvoor ondersteuning noodzakelijk is én die hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn volgende groepen:

o leerlingen die van vroeger al een verslag, gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag hebben (waaronder eerder afgesloten GON-begeleidingen);

o leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele problemen waarbij een doorlopen hande- lingsgericht diagnostisch traject door het CLB wijst op de nood aan ondersteuning.
Voor deze doelgroep werd recent de afspraak gemaakt dat hiervoor geen gemotiveerd verslag dient opgemaakt te worden en er ook (nog) geen psychiatrisch onderzoek moet uitgevoerd zijn. De ondersteuningsbehoeften van de leerling worden genoteerd in het CLB-dossier, de geboden schoolinterne hulp is beschreven in het leerlingendossier op school.

De vereiste van een kinderpsychiatrisch verslag bleek in het verleden een te hoge drempel voor leerlingen uit bepaalde doelgroepen. Hieraan werd tegemoetgekomen, al doet dit geen afbreuk aan het belang van een dergelijke diagnosestelling.

o kleuters met een verslag type 2 (matige mentale beperking) hebben vanaf 1/9/2017 ook prioritair recht op ondersteuning.

Er wordt bij de ouders en leerling nagegaan of zij akkoord zijn met de vraag naar ondersteuning. Indien de CLB-medewerker recent nog een handelingsgericht diagnostisch traject doorliep, dan zal dit akkoord zeker daar ter sprake gekomen zijn. In het andere geval kan de school best de aanvraag zelf toelichten aan de ouders en leerling vanuit de recent ervaren noden tot ondersteuning. Indien de ouders zelf geen vraag hebben, kan de school leerkrachtgerichte ondersteuning vragen.

 

Ook andere leerlingen aanmelden voor ondersteuning?

Indien u zich als de school toch al wil voorbereiden op het vragen van ondersteuning voor leerlingen die niet tot deze prioritaire groepen behoren, dan kan u een reservelijst aanleggen. Hou deze reservelijst alleszins gescheiden van de excel-lijst. Over de aanmelding van deze leerlingen is echter op dit moment niets officieel geregeld. De netwerken zullen aangeven wanneer en op welke wijze deze vragen kunnen gesteld worden.

 

Hoe kan u als school de ondersteuning aanvragen?

U bezorgt als school het overzicht van ondersteuningsvragen (de excel-lijst) voor de types Basisaanbod, 2, 3, 7 (aspect taal en spraak) en 9 aan het ondersteuningsnetwerk (u leest het goed: ook voor type 2). Voor de types 4, 6 en 7 gebeurt dit bij voorkeur rechtstreeks aan de school voor buitengewoon onderwijs.

 

Aanmelden bij het zorgloket?

Binnen het Katholiek onderwijs is er voor gekozen om de ondersteuningsvragen te laten toekomen op één aanmeldpunt, het zorgloket. Je kan deze bereiken via volgende adressen:

o Type 4: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs:
Centrum Windekind – ondersteuningtype4@windekindleuven.be

o Type 6: Ondersteuning in basisonderwijs:
Centrum Ganspoel – coordinatie@otganspoel.be

Type 6: Ondersteuning in secundair onderwijs:
Koninklijk Instituut Woluwe – karin.samson@kiwoluwe.be

o Type 7: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs: Koninklijk Instituut Woluwe – ondersteuningtype7@kiwoluwe.be 

o NetwerkNoord-Brabant:onw.noordbrabant@gmail.com
o NetwerkOost-Brabant:onw.oostbrabant@gmail.com
o NetwerkWest-Brabant&Brussel:onw.westbrabantbrussel@gmail.com

 

Organisatie van de ondersteuning

Het ondersteuningsaanbod zal flexibel ingezet worden (qua duur, intensiteit, focus op leerling of team). Aanvragen zullen ook in de loop van het schooljaar mogelijk blijven. Voor heel wat leerlingen die nu al ondersteuning krijgen, zijn de noodzakelijke gegevens voor het opstarten in september beschikbaar bij de BuO- school of het netwerk. Voor andere leerlingen zal in september overleg met alle betrokkenen noodzakelijk zijn om de noden te concretiseren en een ondersteuningsaanbod uit te werken. Dit is zeker het geval voor leerlingen die van school veranderen. De netwerken en de scholen buitengewoon onderwijs zullen hierin initiatief nemen. 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde