Schoolvisie

De school als kwaliteitsvolle organisatie die jongeren voorbereidt op de best mogelijke toekomst

1. We willen een duidelijke schoolvisie definiëren op verschillende aspecten van onze werking, vertrekkend vanuit een christelijk denkkader en de missie van de Broeders van Liefde. Die visie dient als vertrek- en eindpunt van de hele werking en wordt gehanteerd bij overleg, belangrijke discussies, beslissingen en evaluatiemomenten.Vanuit die visie wordt de algemene structuur en organisatie bepaald, geïmplementeerd en bewaakt.

2. We halen het beste uit het personeelskorps door hun te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie, door permanente bijsturing en vorming, door ze didactisch en inhoudelijk te coachen. We zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen, stimuleren verantwoordelijkheid en deskundigheid, we houden respectvol rekening met ambities, draagkracht en complementariteit. We trachten de noden van het personeel tijdig en correct te interpreteren en hechten belang aan teambuilding.

3. De leerlingen zijn het centrum van de school. We geloven in hun (groei-) mogelijkheden binnen een onderwijssetting waar onderwijsdoelstellingen moeten gehaald worden, rekening houdend met individuele vragen door IHP’s uit te werken. Vanuit begrip en inzicht in hun functioneren en een efficiënt leerlingenvolgsysteem willen we komen tot de best mogelijke pedagogische aanpak. We hebben aandacht voor hun persoonlijk welzijn en stimuleren sociaal aanvaardbaar gedrag en maatschappelijke integratie.

4. We creëren een schoolklimaat waarin zorgzaam omgaan met elkaar kan groeien. Pastorale werking, vernieuwing en betrokkenheid op de maatschappij maken deel uit van de schoolcultuur en bevorderen bij leerlingen en personeel een authentiek gevoel van welbevinden waardoor iedereen graag naar school komt.

5. We maken werk van een georganiseerde, gestructureerde en efficiënte communicatie: intern, met ouders, met externe partners, public relations.

6. Met de beschikbare middelen dragen we zorg voor de veiligheid en voor een goede omkadering van de werking op materieel, administratief en financieel gebied. Iedereen deelt in de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen.

7. Voor de kwaliteitsbewaking zetten we structuren op aan de hand van kwaliteitsindicatoren

behoort tot  de Broeders van Liefde