BuBaO

De tijdslijn voor aanmelding en inschrijving voor schooljaar 2021-2022 werd aangepast o.w.v. de strikte maatregelen om het coronavirus te kunnen bestrijden.

Momenteel kan er niet meer aangemeld worden.

De vrije inschrijvingen kunnen starten vanaf 15 juni indien er nog vrije plaatsen zijn. 

1. Tijdslijn inschrijvingen voor ouders schooljaar 2021-2022: (onder voorbehoud van aanpassing n.a.v. corona-maatregelen)

2021-2022 Tijdlijn BuBaO: 

1/02/2021 – 12/02/2021

 Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks ingeschreven op school 

1/03/2021 (12u) - 26/03/2021

Aanmeldingen van leerlingen voorrang Nederlands alle andere kinderen 

Ten laatste op 27/04/2021

Uiterlijke datum bekendmaking toewijzingsresultaat 

29/04/2021 (12u)- 21/05/2021 (12u) 

Inschrijven aangemelde leerlingen op school 

 Vanaf 25/05/2021 (12u)

 Start vrije inschrijvingen (indien niet volzet)

 2. Capaciteit

Totale Capaciteit:                                                
T9 kleuter: nog te bepalen
T9 lager: nog te bepalen
T7 kleuter: nog te bepalen
T7 lager: nog te bepalen
 
3. Inschrijvingen broers en zussen en kinderen van personeel

1/02/2021 (12u) – 12/02/2021 (12u)

2.1 WIE ZIJN BROERS & ZUSSEN VAN REEDS INGESCHREVEN LEERLINGEN?

Met “leerlingen van dezelfde leefeenheid” wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

• kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen, pleegkinderen, …).”

(uit de omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure is het basisonderwijs)

2.2 WIE ZIJN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN?

Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft. De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, een leerkracht, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks op school ingeschreven.

 

4. Inschrijvingen Nederlandstaligen en alle andere kinderen

4.1 AANMELDING NEDERLANDSTALIGEN EN ALLE ANDERE KINDEREN

01/03/2021 (12u) - 26/03/2021

De school vult samen met de ouder(s) het standaarddocument in, maakt er een kopie van en laat beide exemplaren door de ouder(s) ondertekenen. Eén exemplaar is voor de ouder(s), het ander voor de school. Tijdens het invullen van het standaarddocument:

1) controleert de school de domicilie van het kind en de documenten die recht geven op voorrang:

Bewijs van voldoende kennis van het Nederlands:

  • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een bewijs dat de ouder minstens niveau Nederlands B2 heeft
  • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands
  • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

Bij ouders die voorrang Nederlands aanvragen, dient telkens nagevraagd te worden of het kind tot de GOK of NGOK groep behoort.

Bij anderstalige ouders moet dat niet. GOK wordt aangetoond a.h.v. een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 OF een verklaring op eer dat de moeder van het kind niet over een diploma SO beschikt. De school laat de verklaring invullen en ondertekenen door de ouders.

2) duidt de school aan de hoeveelste keuze de school is en noteert, om discussie te vermijden indien de ouder bij aanmelding in beide scholen een andere volgorde kiest, de datum en het uur waarop het kind wordt aangemeld.

3) geven de ouders het domicilieadres van het kind op en indien gewenst vanaf dit schooljaar ook één van de werkadressen van de ouders. De school controleert of de adresgegevens kloppen.

4) noteert de school welk CLB de ouders begeleidt. Bij gebrek aan een begeleidend CLB kan het kind niet aangemeld worden.

5) legt de school uit aan de ouder dat de ouders een weigeringsdocument zullen ontvangen en dat het kind een plaats zal krijgen op de wachtlijst. Dat omdat de school tijdens de aanmeldingsperiode nog geen zicht heeft op het correcte aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2021-2022. De school zal de ouders contacteren van zodra zij zeker is dat een plaats vrijkomt.

 

4.2. Inschrijven

Aangezien we tijdens de aanmeldingsperiode nog geen zicht hebben op het correcte aantal vrije plaatsen voor 2021-2022, worden de ouders gecontacteerd wanneer er een plaats vrijkomt. Ze kunnen dan een afspraak maken om in te schrijven.

 

5. Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

25/05/2021 (12u) Inschrijvingen gebeuren volgens het principe van de chronologie. Wie het eerste komt krijgt de plaats. Het is niet toegelaten om tijdens de vrije inschrijvingen in te schrijven op afspraak.

 

Meer info: cindy.vleugels@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

behoort tot  de Broeders van Liefde