BuBaO

Inschrijvingsprocedure

1.Tijdslijn inschrijvingen voor ouders schooljaar
   2019-2020:
 

18/02/2019 (12u) – 1/03/2019 (12u)

Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks ingeschreven op school

11/03/2019 (12u) – 29/03/2019 (12u)

Aanmeldingen van alle andere leerlingen met controle documenten voorrang Nederlands en GOK/NGOK

01/04/2019 – 05/04/2019

Controle aanmeldingsregisters

08/04/2019 – 19/04/2019

Afstands- en plaatsberekening

Ten laatste op 02/05/2019

Versturen toewijzingsresultaat naar de ouders door LOP

06/05/2019 (12u) – 06/06/2019 (12u)

Inschrijven aangemelde kinderen

07/06/2019 – 14/06/2019

Opvisperiode

Vanaf 17/06/2019 (12u)

Vrije inschrijvingen (indien niet volzet)


2. Inschrijvingen broers en zussen
    en kinderen van personeel

18/02/2019 (12u) – 1/03/2019 (12u)

2.1 WIE ZIJN BROERS & ZUSSEN VAN REEDS INGESCHREVEN LEERLINGEN?

Met “leerlingen van dezelfde leefeenheid” wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen, pleegkinderen, …).”  (uit de omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure is het basisonderwijs)

2.2 WIE ZIJN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN?                                                                                         
Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. 

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, een leerkracht, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of een logopedist zijn.

Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks op school ingeschreven.
 

3. Inschrijvingen Nederlandstaligen
    en alle andere kinderen

3.1 AANMELDING NEDERLANDSTALIGEN EN ALLE ANDERE KINDEREN

11/03/2019 (12u) – 29/03/2019 (12u)

De school vult samen met de ouder(s) het standaarddocument in, maakt er een kopie van en laat beide exemplaren door de ouder(s) ondertekenen. Eén exemplaar is voor de ouder(s), het ander voor de school. Tijdens het invullen van het standaarddocument:

controleert de school de documenten die recht geven op voorrang.

Bewijs van voldoende kennis van het Nederlands:

• een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

• een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
• een bewijs dat de ouder minstens niveau Nederlands B2 heeft
• een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands
• een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

Bij ouders die voorrang Nederlands aanvragen, dient telkens nagevraagd te worden of het kind tot de GOK of NGOK groep behoort. Bij anderstalige ouders moet dat niet. GOK wordt aangetoond a.h.v. een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 OF een verklaring op eer dat de moeder van het kind niet over een diploma SO beschikt. De school laat de verklaring invullen en ondertekenen door de ouders.

• duidt de school aan de hoeveelste keuze de school is en noteert, om discussie te vermijden indien de ouder bij aanmelding in beide scholen een andere volgorde kiest, de datum en het uur waarop het kind wordt aangemeld.

• geven de ouders het domicilieadres van het kind op en indien gewenst vanaf dit schooljaar ook één van de werkadressen van de ouders. De school controleert of de adresgegevens kloppen.
• noteert de school welk CLB de ouders begeleidt. Bij gebrek aan een begeleidend CLB kan het kind niet aangemeld worden.
• legt de school uit aan de ouder dat de ouders een weigeringsdocument zullen ontvangen en dat het kind een plaats zal krijgen op de wachtlijst. Dat omdat de school tijdens de aanmeldingsperiode nog geen zicht heeft op het correcte aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2019-2020. De school zal de ouders contacteren van zodra zij zeker is dat een plaats vrijkomt.

3.2. INSCHRIJVINGEN

Aangezien we tijdens de aanmeldingsperiode nog geen zicht hebben op het correcte aantal vrije plaatsen voor 2019-2020, worden de ouders gecontacteerd wanneer er een plaats vrijkomt.

Ze kunnen dan een afspraak maken om in te schrijven.


4. Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

17/06/2019 (12u)

Inschrijvingen gebeuren volgens het principe van de chronologie. Wie het eerste komt krijgt de plaats. Het is niet toegelaten om tijdens de vrije inschrijvingen in te schrijven op afspraak. 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde