Algemeen

In het Koninklijk Instituut Woluwe staan verschillende diensten klaar om onderwijs en zorg voor uw kind en jongere op te nemen en te begeleiden.

In het Buitengewoon Basisonderwijs (type 7) voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of  (type9) autismespectrumstoornis. 

En in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (type 6) voor jongeren met een visuele beperking of (type 9) autismespectrumstoornis.

Sinds begin september 2017 maken beide scholen deel uit van het Ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel.  Dit netwerk staat in voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3, 9 of 7 spraak- en taalstoornissen.  Voor type 6 en 7 (auditief) blijven onze huidige diensten netoverschrijdende ondersteuning aanbieden.

Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctoneel Centrum, dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), in een advies– en zorgverlenende functie. We bieden verschillende mogelijkheden van trajecten aan gebaseerd op verblijf (internaat), tijdelijke dagbesteding, dagopvang (semi-internaat) en mobiele begeleiding.

De Thuisbegeleidingsdienst Woluwe richt zich tot dove en slechthorende personen en op kinderen met een spraak- taalontwikkelingsstoornis.

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie Zeplin-CAR dat zich richt tot zuigelingen, kinderen, adolescenten en volwassenen met gehoorstoornissen, stem- spraak- taalstoornissen, leerstoornissen en psychomotorische problemen

Het kinderdagverblijf Woluland dat erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin voor de opvang van 26 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.

Missie

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen we met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorsstoornis, een taalstoornis, een autismespectrum stoornis, met een visuele beperking, of een gedrags– en emotionele stoornis.

Bij ons staat het kind, de jongere centraal. We willen luisteren naar zijn vraag en samen met hem een realistisch toekomstperspectief opbouwen die tot maximale zelfontplooiing leidt. Dit willen we realiseren in dialoog met de ouders en andere betrokkenen maar ook in dialoog met de bredere samenleving.

We willen een gemeenschap vormen waarin kinderen, jongeren, ouders en personeel tot zinvolle en zingevende relaties kunnen komen. We willen dit bekomen door via een open communicatie de betrokkenheid van allen hoog te houden.

Door jarenlang met deze kinderen en jongeren te werken heeft ons personeel heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis en ervaring willen we uitdragen en delen met anderen.

 

Harmen Lecok, algemeen directeur MFC       

Kika Carpentier, algemeen directeur BuSO       

Ineke Zimmerman, algemeen directeur BuBaO

behoort tot  de Broeders van Liefde